“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Meer dan ooit is deze mooie lijfspreuk van onze past-Voorzitter Hendrik Leurs actueel in een wereld die schijnbaar steeds sneller rond haar as draait.

Hij richtte dan ook eind 2013 mee feXpro op, de beroepsfederatie voor vastgoedeXperten en -promotoren, om de kennisberoepen uit de vastgoedsector en de vastgoedpromotoren te verenigen.

Opleidingen en seminaries organiseren, actuele informatie verschaffen, praktijkgerichte werkgroepen organiseren, een aankoopplatform, behartiging van de belangen van de sector, bevordering van onderlinge contacten tussen de leden,….. vormden meteen van bij de start een sterk aanbod van feXpro.

Na de oprichting zorgde dit samen met de inzet van de bestuurders er voor dat feXpro een constante aangroei van het aantal leden kende.

Ik mocht begin 2018 als nieuwe voorzitter de fakkel overnemen van één van de meest erudiete mensen uit onze sector die ik ken. “Big shoes to fill”, maar dat maakt het net zo boeiend.

Na de “jeugdjaren” wil feXpro de komende jaren gans Vlaanderen “veroveren” en het aanbod diensten en tools voor onze leden verder uitbreiden.

De ambities van het nieuwe bestuur zijn dus steil, maar de motivatie is er! Bovendien is er voor versterking gezorgd, want feXpro beschikt vanaf dit jaar over een zevenkoppig bestuur.

Zo willen wij feXpro nog beter laten beantwoorden aan wat u als lid van uw beroepsorganisatie verwacht en bijdragen aan uw professioneel succes.

Met collegiale groeten,


Glenn Geyssens

Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Lydian verkozen tot beste Belgische advocatenkantoor in 2018

Lydian verkozen tot beste Belgische advocatenkantoor in 2018

Proficiat gewenst aan Lydian, in het bijzonder aan onze feXpro-leden bij Lydian: Mr. Geert De Neef en Mr. Anne-Victoire Vandekerckhove!

 

Op 13 november sleepte Lydian tijdens de Trends Legal Awards de trofee voor Beste advocatenkantoor in de wacht. Op de gala-uitreiking in Brussel werden, onder auspiciën van het zakenblad Trends/Tendances al voor de vijfde keer advocatenkantoren bekroond die uitmunten dankzij hun expertise, knowhow en innovatie.

Lydian ontving de hoofdprijs van het beste advocatenkantoor in België van een onafhankelijke jury legal experts als erkenning voor haar prestaties, in de aanwezigheid van meer dan 400 advocaten, bedrijfsjuristen en professionals uit de juridische sector.

Erkenning voor harde werk

De prestigieuze award voor Beste advocatenkantoor binnenrijven is een hele eer voor Lydian. Het is de kroon op hun werk van de voorbije 17 jaar en een enorme erkenning voor alle vennoten, advocaten en medewerkers.

Ze zijn hun cliënten natuurlijk ook erg erkentelijk voor het vertrouwen dat ze keer op keer in ons stellen. Dat deze award hen is toegekend door een jury bestaande uit bedrijfsjuristen van gerenommeerde bedrijven maakt deze overwinning des te mooier.

Puur Belgisch én onafhankelijk

Lydian is het allereerste Belgische onafhankelijke zakenadvocatenkantoor die de Trends Legal Award voor beste advocatenkantoor wint. Een hele prestatie, want opboksen tegen de internationale reuzen van de advocatuur is geen eenvoudige opdracht. 

No-nonsense aanpak loont

De award toont voor ons aan dat Lydian de voorbije jaren een enorme stap vooruit heeft gezet. Met hun no-nonsense pragmatische aanpak en hun grote beschikbaarheid naar hun cliënten toe zijn ze erin geslaagd om een service naar het Angelsaksische model aan te bieden tegen tarieven die aangepast zijn aan de Belgische realiteit. Hun kantoor is zo uitgegroeid tot een van de grootste op de Belgische markt. 

Nationale focus, internationaal netwerk

Dat een puur Belgisch kantoor ook internationale klanten kan servicen, blijkt uit de cliëntenlijst van Lydian. Hun kantoor focust zich op de Belgische markt, maar heeft wel uitstekende contacten met andere onafhankelijke topkantoren in heel Europa en bij uitbreiding de wereld. Hun samenwerking met hun uitgebreide buitenlandse netwerk heeft aangetoond dat zij hun Belgische cliënten kunnen begeleiden in hun internationale expansie op een manier die niet moet onderdoen aan dat van de grote internationale kantoren.Nieuws van partner Daikin

* Product nieuwigheid

Daikin Altherma 3 met R32 koelmiddel - Een superieur niveau qua comfort, energierendement en betrouwbaarheid.

Daikin Altherma 3 bestaat uit verschillende units en levert verwarming voor nieuwe woningen met warmtepompen. Daikin Altherma 3, de derde generatie van Daikin beroemde verwarmingsassortiment, gebruikt de kenmerkende Bluevolutiontechnologie, een combinatie van compressoren van Daikin en koelmiddel R-32, om een seizoensrendement van A++ te halen.

Lees meer hier.Nieuwe partner Van Dessel

Nieuwe partner Groep Van Dessel was met het feXpro-bestuur op de BIS-beurs aanwezig op de stand en de Dag van het Vastgoed.

 

 Nieuwsbrief: Woonuitbreidingsgebieden: wat is nog mogelijk?

Hoofding

 

* Woonuitbreidingsgebieden: wat is nog mogelijk?

bron: www.ockier-advocaten.be

auteur: Michaël De Mol

 

In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van wijzigingsdecreet inzake de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

In dit voorontwerp wordt drastisch gesleuteld aan de ontwikkelingsmogelijkheden binnen “woonreservegebieden”, met name de woonuitbreidingsgebieden en enkele aanverwante gewestplanbestemmingen.

 

 1. Wat zijn de huidige ontwikkelingsmogelijkheden?

 

De woonuitbreidingsgebieden zijn in principe bestemd voor groepswoningbouw; met name het gelijktijdig oprichten van verschillende woningen op één werf waarbij een ruimtelijke en architecturale samenhang voorhanden is.

 

De bouw van individuele woningen is principieel onmogelijk.

 

Individuele ontwikkelingen (bv. een verkaveling met als doel de loten te verkopen en dus geen groepswoningbouw te voorzien) kunnen enkel worden vergund indien het volledige woonuitbreidingsgebied wordt ontwikkeld of een principiële goedkeuring tot ontwikkeling werd bekomen vanwege de Deputatie.

 

 

 1. Wat is de doelstelling van de nieuwe regelgeving?

 

De gewestplannen waarin de woonuitbreidingsgebieden zijn vastgesteld dateren van omstreeks de jaren ’70. De woonuitbreidingsgebieden werden eerder beschouwd als een soort reservegebieden ingeval de “volwaardige” woongebieden uitgeput zouden raken.

 

Verschillende woonuitbreidingsgebieden zijn naar hedendaagse inzichten niet ideaal om tot ontwikkeling over te gaan (bv. overstromingsgevoeligheid, te ver gelegen van een woonkern, bevatten waardevolle open ruimte, etc.).

 

De nieuwe regelgeving heeft tot gevolg dat woonuitbreidingsgebieden enkel nog kunnen worden ontwikkeld indien deze ontwikkeling wordt ondersteund door een duidelijke beleidsvisie en/of aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. De mogelijkheid tot ontwikkeling via groepswoningbouw of volledige inrichting via verkaveling komt te vervallen.

 

Voorts wordt ernaar gestreefd om de reeds bestaande bebouwing binnen woonuitbreidingsgebied meer rechtszekerheid te geven door dergelijke constructies als zone-eigen te behandelen als waren deze in volwaardig woongebied gelegen.

 

 

 1. Wat houdt de nieuwe regelgeving in?

 

De reeds bestaande regelgeving in de VCRO inzake woonuitbreidingsgebieden, wordt uitgebreid naar alle vormen van “woonreservegebieden” (d.i. de woonuitbreidingsgebieden, reservegebieden voor woonwijken, woonreservegebieden en woonaansnijdingsgebieden).

 

Voorts zullen volgende nieuwe principes worden ingevoerd in de VCRO met betrekking tot de woonreservegebieden:

 

 • - Vergunningsaanvragen voor bestaande woningen die zijn opgericht binnen een verkaveling of onder de vorm van groepswoningbouw, zullen worden afgetoetst aan de voorschriften die gelden voor volwaardig woongebied.

Bestaande verkavelingsvoorschriften komen daarentegen niet te vervallen.

 

De voorgaande regeling geldt niet indien op het gebied een bijzonder plan van aanleg (BPA) van toepassing is.

 

 • - Bestaande woningen, die niet via verkaveling of groepswoningbouw werden opgericht, zullen eveneens geacht worden binnen woongebied te zijn gelegen,  maar een wijziging van het aantal woonentiteiten of een vergunningsplichtige functiewijziging is nier toegestaan.

 

 • - Bestaande landbouwbedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden uitbreiden.

 

 • - Kleinere onbebouwde restpercelen (maximumoppervlakte 2.500 m²) kunnen onder bepaalde voorwaarden worden ontwikkeld alsof deze binnen woongebied zijn gelegen.

 

 • - De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) opstellen waarbij wordt geopteerd voor de ontwikkeling van bepaalde woonreservegebieden.

Indien de Deputatie en de Vlaamse Regering hieromtrent geen voorbehoud maken, kan tot ontwikkeling worden overgegaan conform de voorschriften voor een volwaardig woongebied.

 

Dergelijke ontwikkelingen dienen steeds te worden uitgevoerd als een “state of the art” project, waarbij de Vlaamse Regering de randvoorwaarden zal bepalen (bv. inzake groenvoorzieningen, ontsluiting openbaar vervoer, parkeervoorzieningen, energetische aspecten, etc.).

 

 • - De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van een eigenaar of houder van een zakelijk recht, een verzoek tot ontwikkeling indienen. Dit verzoek dient op het volledige woonreservegebied betrekking te hebben, waarbij men wel naar functie kan differentiëren per onderdeel.

Deze aanvraag dient afgestemd te zijn op het geldende gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

De volgende ontwikkelingen zijn mogelijk: (i) woonfunctie, (ii) openruimtefunctie (landbouw, bos, natuurgebied, …) of (iii) bedrijvigheid, recreatie of gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.

 

De Vlaamse Regering heeft hieromtrent de eindbeoordelingsbevoegdheid en de Deputatie dient advies te verlenen.

 

Indien de aanvraag wordt ingewilligd voor een “harde” bestemming, zullen ook hier de “state of the art” voorwaarden gelden.

 

 • - Ontwikkelingen op basis van groepswoningbouw of globale verkaveling zijn niet langer mogelijk.

 

 1. Wanneer treden de nieuwe principes in werking?

 

De voorliggende tekst betreft een voorontwerp en is dus nog niet ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Momenteel is de adviesronde lopende, waarbij de SARO de Minaraad en de SERV hun inspraak kunnen geven.

 

Bijgevolg is er nog geen concrete datum voor inwerkingtreding gekend en kunnen nog wijzigingen worden aangebracht aan de voormelde principes.

 

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.Nieuwsbrief: Nieuwe tendensen koop-verkoopovereenkomst + BIS Beurs

*Nieuwe tendensen koop-verkoopovereenkomst

bron: www.ockier-advocaten.be

auteur: Louise Van Massenhove

 

 • Koop uw huis per e-mail - Arrest Hof van Beroep Antwerpen 19 december 2016

Naar aanleiding van het fameuze “e-mailarrest” van het Antwerpse Hof van Beroep leek het even of men niet langer een beroep zou kunnen doen op een e-mail om de koop of verkoop van onroerend goed te bewijzen. Dit arrest d.d. 19 december 2016 zorgde voor een ware schokgolf in de vastgoedsector.

Het Hof van Beroep te Antwerpen motiveerde namelijk dat uit de wettelijke bepalingen van boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht volgt dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg, in casu via een e-mail.

Volgens het Hof kunnen e-mails evenmin gebruikt worden als een ‘begin van bewijs door geschrift’ om aan te tonen dat er een overeenkomst was tussen beide partijen.

De loutere wilsovereenstemming van de partijen zou niet meer volstaan bij de verkoop van een onroerend goed omdat de wet specifieke vormvereisten voorschrijft.

Dit arrest ging in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013. Het Hof van Gent was van oordeel dat een sms – en dus ook een e-mail – wel een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren.

Bijgevolg was er grote onduidelijkheid omtrent de totstandkoming van een verkoopovereenkomst via e-mail.

 

 • Wetswijziging

Gelukkig kwam er positief nieuws vlak voor het zomerreces nu de wetswijziging, die op de agenda van Minister Alexander De Croo stond, goedgekeurd werd.

Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat een verkoopovereenkomst in de toekomst aan de hand van e-mail tot stand kan komen en gaat hiermee in tegen de principes van het Antwerpse Hof van Beroep.

Artikel XII.15 WER bepaalt onder welke voorwaarden een verkoopovereenkomst op de elektronische manier kan overeen worden gekomen.

De opgelegde vormvereisten zijn:

“aan de vereiste van een geschrift is voldaan door een geheel van alfabetische tekens of van enige andere verstaanbare tekens aangebracht op een drager die de mogelijkheid biedt toegang ertoe te hebben gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen en waarbij de integriteit ervan wordt beschermd, welke ook de drager en de transmissiemogelijkheden zijn.

aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende vereiste van een handtekening is voldaan wanneer deze laatste beantwoordt aan de voorwaarden van ofwel artikel 1322, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, ofwel van artikel XII.25,

aan de vereiste van een geschreven vermelding van degene die zich verbindt, kan worden voldaan door om het even welk procédé dat waarborgt dat de vermelding effectief uitgaat van deze laatste.

Eerder voorzag artikel XII.16 in een stelselmatige uitzondering voor contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken. Deze uitzondering is echter niet langer adequaat.

Aangezien de vastgoedsector zich reeds heeft aangepast aan de digitale wereld moest er dringend een aanpassing komen aan het feit dat een verkoopovereenkomst niet via de elektronische weg tot stand kon komen.

Het huidige wetsvoorstel stelt dat deze bijzondere categorieën van overeenkomsten bedoeld in artikel XII.16 van het Wetboek Economisch recht, inclusief de verkoop van onroerend goed, ook elektronisch kunnen worden gesloten.

Bijgevolg kan de rechter slechts in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer hij het bestaan van praktische belemmeringen vaststelt voor het vervullen van een wettelijke of reglementaire vormvereiste in het kader van de totstandkoming van een contract langs de elektronische weg, oordelen dat de overeenkomst niet geldig werd gesloten.

Een rechter zal dus niet altijd meer kunnen oordelen dat een verkoop van vastgoed niet via e-mail tot stand kan komen en dus ook een e-mail niet meer kunnen weigeren als bewijs.

Deze wetswijziging neemt aldus veel onduidelijkheid weg en is een zichtbaar voorbeeld van hoe de huidige wetgeving zich aanpast aan het huidige digitale tijdperk.

 

 • Verkoop zonder bodemattest kan dan toch!?

Artikel 101, §1 van het bodemdecreet bepaalt dat de kandidaat-verwerver van een grond voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot overdracht door de kandidaat-overdrager in kennis moet worden gesteld van de inhoud van het (laatste) bodemattest van de over te dragen grond.

Volgens een vroeger arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen van 10 oktober 2016 kon de koper van onroerend goed zich terecht beroepen op de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst indien uit de opschortende voorwaarde voortvloeide dat de kandidaat-koper voorafgaand geen kennis had gekregen van de inhoud van het bodemattest, wat vereist is volgens het Bodemdecreet.

Dit arrest sprak een eerder arrest van het Hof van Cassatie van 24 juni 2010 tegen dat bepaalde dat een bodemattest een wezenlijk onderdeel diende te zijn van een compromis.

Het toepassen van deze opschortende voorwaarden vormt bijgevolg reeds lange tijd een punt van discussie in de vastgoedsector.

Nu komt hier echter duidelijkheid in met het recent arrest van 22 maart 2018 van Hof van Cassatie dat de beslissing van het Hof van Beroep vernietigde en aanvaardt dat het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld wordt aan het verkrijgen van een bodemattest, maar meent het dat de uitwerking hiervan in lijn moet zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Het doel van dit decreet is een beschermende maatregel creëren voor de kandidaat-koper die in onwetendheid vervuilde grond zou aankopen en de koper te vrijwaren tegen iedere schade ingevolge een laattijdige mededeling.

In het licht van bovenstaande doelstellingen kan de koopovereenkomst wel worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een blanco bodemattest of een bodemattest waaruit blijkt dat er geen bodemverontreiniging is.

Niet rechtsgeldig is volgens het Hof van Cassatie de opschortende voorwaarde dat het overgedragen goed niet zal blijken te zijn aangetast door bodemverontreiniging die aanleiding geeft tot een saneringsverplichting voor de eigenaar. In een dergelijk geval verbindt de koper zich immers reeds tot de verwerving van het goed vóór hij kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van een bodemattest waaruit blijkt dat het goed is vervuild. Dat is net wat het Bodemdecreet wil vermijden.

Voor de praktijk is dit arrest goed nieuws aangezien de onzekerheid op dit punt is weggenomen. Niettemin blijft het opletten geblazen en zal de formulering van de opschortende voorwaarde zeer belangrijk zijn.

 

* BIS Beurs 2018

De BIS Beurs vindt dit jaar plaats in Flanders Expo van 6 tot en met 14 oktober. Ook dit jaar organiseren we voor u een BIS Ontbijt, een Investeringsnamiddag en de Dag van het Vastgoed.

 • BIS Ontbijt: zondag 7 oktober - 9u

De Raad van Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor een uitgebreid ontbijtbuffet in de Marie & Luigi Lounge van Hal 1 (1ste verdiep) in Flanders Expo vanaf 9u. Na het otnbijt kan u vrijblijvend een bezoek brengen aan de BIS Beurs. Inschrijven kan via uw persoonlijke link in de uitnodiging per mail, er worden deze week nog reminders gestuurd.

 • Infonamiddag "Investeren in vastgoed zonder zorgen": dinsdag 9 oktober - 13u

In het huidige klimaat van lage rentes is het investeren in Vlaams residentieel vastgoed populairder dan ooit.
Wij organiseren voor de tweede maal een namiddag waarbij “investeren in vastgoed zonder zorgen” vanuit een brede waaier aan disciplines (juridisch, fiscaal, praktisch,...) wordt uitgelegd. Daarna volgen voorbeelden waarin het rendement van vastgoedinvesteringen berekend wordt en is er tijd voor vragen en opmerkingen. Deze namiddag is een absolute aanrader voor elke (aanstaande) investeerder, groot of klein. 

Programma:

- 13u: onthaal met koffie + registratie

- 14u: infonamiddag

- 16u: vrij bezoek aan BIS Beurs

Kostprijs: gratis voor leden, 10€ voor niet-leden (incl. toegang tot beurs twv 12€).

Voor meer informatie over de workshops en inschrijvingen, zie uw persoonlijke uitnodiging per mail of op www.fexpro.be

 • Dag van het Vastgoed: vrijdag 12 oktober - 9u

De “Dag van het vastgoed” is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, met 12 informatieve workshops en netwerkmomenten tijdens de lunch en bezoek aan BIS & BIS night.

Programma:

- 9u: onthaal met koffie + registratie

- 10u: workshops Reeks 1 (keuze uit 4 workshops)

- 11u: workshops Reeks 2 (keuze uit 4 workshops)

- 12u: lunch immo@BIS (hal 1)

- 14u: workshops Reeks 3 (keuze uit 4 workshops)

- 15u30: vrij bezoek aan BIS

- 18u - 23u: BIS night - catering op diverse standen

Kostprijs: gratis voor leden, betalend voor niet-leden (zie website)

Voor meer informatie, een overzicht en toelichting van de workshops en inschrijvingen, zie uw persoonlijke uitnodiging per mail of op www.fexpro.be