“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Om de belangen van de vastgoedexperten en vastgoedpromotoren, nu en in de toekomst, gedegen te verdedigen hebben wij de vzw Fexpro opgericht.

De jarenlange ervaring van de oprichters en de raad van bestuur, hun permanente inzet voor de professionalisering van het beroep en hun gedrevenheid tot vervolmaking staan garant voor het welslagen van deze nieuwe belangenvereniging.

Wij bieden aan alle leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op verschillende events en vormingsmomenten met gerenommeerde gastsprekers en deskundigen. Wij zorgen op zeer regelmatige basis voor specifieke beroepsgerichte opleidingen. U kunt indien gewenst ook deel uitmaken van de verschillende praktijkgerichte en praktijkgestuurde werkgroepen. Tevens kunnen alle leden via Fexpro ook genieten van verschillende voordelen van onze zakenpartners.

Laat ons even weten wat we voor mekaar kunnen betekenen, via een mailtje, een brief of ter gelegenheid van onze events.

In de overtuiging met Fexpro een representatief platform te bieden aan alle vastgoedexperten en vastgoedpromotoren,

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Leurs
Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

OPLEIDING

STUDIEDAG: ZORG VOOR WONEN & WONEN MET ZORG

Donderdag 22 maart - Kerk van Gontrode

Programma:

 • 9u00:   Registratie en onthaal – met koffie en koeken
 • 9u30:   ZORG VOOR WONEN
  • Introductie Zorgdorpen – Geert Stroobant
  • Herbestemming van woonvreemde panden - Hendrik Leurs
 • 12u00: Netwerkingslunch – met Breugheltafels
 • 13u30: COD⌂K – samen onder dak - Willem Gobeyn
  • Ontwikkeling van een nieuw huisvestingsmodel en realisatie van een woonproject voor kleine gezinnen in Gent
 • 14u30: WONEN MET ZORG Luc De Vreese
 • 15u00: Alternatieve financieringsvormen
 • 16u00: Einde + nababbel

 

Tarieven (exclusief BTW):                                           Locatie:

 • Leden:            € 25                                            Roo-Kerk*
 • Niet-leden:     € 45                                             Geraardsbergsesteenweg 137
 • Studenten:      € 25                                            Melle - Gontrode

 

Inschrijvingsstrook (of onderstaande gegevens mailen naar info@fexpro.be)

Naam:                                      _________________________________________________________________

Facturatiegegevens:

               Bedrijf:                           __________________________________________________________________

               Adres:                         __________________________________________________________________

               BTW:                             __________________________________________________________________

E-mail:                                         __________________________________________________________________

Aantal personen:                           __________________________________________________________________

 

* Roo-kerk is geïntegreerd in de werking van vzw Zorgdorpen, die wil streven naar een warme en zorgzame buurt en leefgemeenschap, met aandacht voor diepere dingen. De kerk beschikt over 100 zitplaatsen voor grotere evenementen zoals concerten en voordrachten.  Nieuwsbrief: Nieuw bestuur

hoofding_1.png

* Nieuw bestuur

Wij zijn verheugd u na de verkiezingen van dinsdag 6 maart 2018 op de statutaire ledenvergadering het nieuwe feXpro-bestuur voor te stellen:

 

- Glenn Geyssens: Voorzitter & Penningmeester

- Martial De Splenter: Ondervoorzitter

- Tine Dujardin: Secretaris

- Hendrik Leurs: Studiedienst & Werkgroepen

- Leo De Saeger: PR & Externe Relaties

- Marc Peeters: Industrieel Vastgoed & Reconversie

- Jean-Francis Claerhout: Juridisch Adviseur Notariaat

 

Zij zullen hun uitgebreide kennis en expertise gedurende de komende 2 jaar met veel enthousiasme inzetten voor u als lid en de gehele organisatie.OPLEIDING

Omgevingsvergunning: impact op de vastgoedpraktijk

 

Op dinsdag 6 maart ontvangen we in het Kasteel van Saffelaere Meester Ludo Ockier. Hij zal een boeiende uiteenzetting geven over de "OMGEVINGSVERGUNNING".

 

Inhoudelijk:

Sinds 23/02/2017 is de nieuwe wetgeving op de omgevingsvergunning van kracht geworden, die de vroegere wetgeving op de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.

In deze uiteenzetting wordt ingegaan op zowel de basisprincipes van de omgevingsvergunning alsook op de praktische implicaties ervan.

 

Timing:  

- lesmoment: 14u30 - 16u00 (1,5u BIV)

- nabesprekeing en koffie: 16u00 - 16u30

 

Inschrijven:

- feXpro-/CIB-leden: gratis

- niet-leden: €75 + 21% BTW

inschrijven verplicht via: inschrijven@fexpro.be

 

 Verklaring en clausule aansprakelijkheid loonschulden op te nemen in overeenkomst promotor-aannemer

hoofding_1.png

Naar aanleiding van de juridische actualiteit omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant voor de betaling van het loon, uiteengezet door Meester Frank Burssens (Everest Advocaten) op de vorige ledenvergadering voorzien wij u hieronder van een verklaring en clausule hieromtrent op te nemen in overeenkomsten inzake promotoren en aannemers van zijn hand.

 

* Verklaring betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant voor de betaling van het loon

Datum: 19/02/2018

Auteur: Meester Frank Burssens

In toepassing van artikel 35/6/3, § 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, ingevoegd bij wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, doen de opdrachtgever en de aannemer de volgende verklaring ten einde de opdrachtgever vrij te stellen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers die tewerkgesteld worden door de aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die de betrokken werknemers hebben verricht voor de opdrachtgever:

De opdrachtgever verklaart te hebben meegedeeld aan de aannemer dat de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de internetsite: http://www.werk.belgie.be (thema “sociaal overleg” > “Minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse aannemer, thema “detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De aannemer bevestigt de mededeling van de opdrachtgever te hebben ontvangen met betrekking tot de internetsite waarop de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen.

De aannemer bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft en zal naleven.

 

Gedaan te ………………………………, op ……………………………………

 

 

De opdrachtgever,                                                                                                                                De aannemer,

 

* Artikel X. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het loon

Datum: 19/02/2018

Auteur: Meester Frank Burssens

De aannemer is verantwoordelijk voor het naleven van de collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en de wettelijke en reglementaire bepalingen op sociaal vlak. Hij verbindt zich ertoe zijn personeel tijdig de verschuldigde lonen en vergoedingen te betalen en zal deze verplichting tevens opleggen aan zijn onderaannemers of door de derden waarop hij een beroep doet.

De opdrachtgever deelt aan de aannemer mee dat de nodige inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de internetsite: http://www.werk.belgie.be (thema “sociaal overleg” > “Minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse aannemer, thema “detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De aannemer bevestigt dat hij voormelde mededeling m.b.t. de internetsite ontvangen heeft van de opdrachtgever.

De aannemer zal erop toezien dat ook zijn onderaannemers of derden waarop hij een beroep doet kennis nemen van deze internetsite.

Te dien einde ondertekenen de aannemer en de opdrachtgever de bijlage aan onderhavige overeenkomst, genaamd “Verklaring betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant voor de betaling van het loon”.

In geval de arbeidsinspectie de opdrachtgever meldt dat de aannemer in gebreke blijft de werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben, heeft de opdrachtgever de keuze om:

 • de aannemingsovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken ten nadele van  de aannemer door middel van een aangetekende brief, zonder mogelijkheid tot vergoeding ten behoeve van de aannemer, of
 • de overeenkomst verder te zetten, mits de aannemer de opdrachtgever voldoende financiële garanties biedt ter dekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever en met die verstande dat de opdrachtgever het recht heeft om over te gaan tot inhouding van alle bedragen (boetes, strafsancties, inhoudingen,…) waartoe de opdrachtgever gehouden is in toepassing van de geldende wetgeving.

 

 

 

 Werkgroep Modeldocumenten - Werkgroep Huurkoop

Werkgroep Modeldocumenten - Werkgroep Huurkoop

 

De data voor de eerstvolgende bijeenkomst van deze twee werkgroepen werden vastgesteld. Iedereen met nuttige kennis ter zake of die hieraan kan bijbrengen is meer dan welkom! De werkgroepen komen steeds samen op het kantoor te Zwijnaarde (Industriepark 3A) en een broodjeslunch wordt voorzien.

 

* Werkgroep Modeldocumenten: maandag 19/02 - 10u30

* Werkgroep Huurkoop: maandag 26/02 - 10u30

 

Gelieve uw aanwezigheid door te geven aan het secretariaat via info@fexpro.be