“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Meer dan ooit is deze mooie lijfspreuk van onze past-Voorzitter Hendrik Leurs actueel in een wereld die schijnbaar steeds sneller rond haar as draait.

Hij richtte dan ook eind 2013 mee feXpro op, de beroepsfederatie voor vastgoedeXperten en -promotoren, om de kennisberoepen uit de vastgoedsector en de vastgoedpromotoren te verenigen.

Opleidingen en seminaries organiseren, actuele informatie verschaffen, praktijkgerichte werkgroepen organiseren, een aankoopplatform, behartiging van de belangen van de sector, bevordering van onderlinge contacten tussen de leden,….. vormden meteen van bij de start een sterk aanbod van feXpro.

Na de oprichting zorgde dit samen met de inzet van de bestuurders er voor dat feXpro een constante aangroei van het aantal leden kende.

Ik mocht begin 2018 als nieuwe voorzitter de fakkel overnemen van één van de meest erudiete mensen uit onze sector die ik ken. “Big shoes to fill”, maar dat maakt het net zo boeiend.

Na de “jeugdjaren” wil feXpro de komende jaren gans Vlaanderen “veroveren” en het aanbod diensten en tools voor onze leden verder uitbreiden.

De ambities van het nieuwe bestuur zijn dus steil, maar de motivatie is er! Bovendien is er voor versterking gezorgd, want feXpro beschikt vanaf dit jaar over een zevenkoppig bestuur.

Zo willen wij feXpro nog beter laten beantwoorden aan wat u als lid van uw beroepsorganisatie verwacht en bijdragen aan uw professioneel succes.

Met collegiale groeten,


Glenn Geyssens

Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Seminarie: Bouwverzekeringen & BIM

FEXPRO SEMINARS: Bouwverzekeringen & BIM

 

Dit voorjaar heeft feXpro reeds 6 seminaries gepland, welke plaatsvinden in 3 provincies op:

 • - dinsdag 26/02: te Mechelen, Kasteel Tivoli (Antwerpsesteenweg 92)
 • - vrijdag 22/03: te Zellik, Roularta (Researchpark 120)
 • - donderdag 16/05: Roeselare of Oostende (nog te bepalen)

 

Graag nodigen wij u uit om in de voormiddag alles te weten te komen over Bouwverzekeringen en in de namiddag alles over werken met BIM (Building Information Model).

Vul ivm dit laatste zeker ook deze enqûete in ter voorbereiding: https://bimplan.typeform.com/to/SExCDn

 

Deze seminaries richten zich tot al wie te maken heeft met bouwen of promotie, beheren of onderhouden van gebouwen: promotoren en aannemers, architecten, syndici, rentmeesters, ...

 

U kan deelnemen aan één of beide seminaries, met of zonder lunch. Gelieve via deze link in te schrijven:

Mechelen: https://www.fexpro.be/inschrijven.php?id=252

Zellik: https://www.fexpro.be/inschrijven.php?id=253

West-Vlaanderen: https://www.fexpro.be/inschrijven.php?id=254

 

Interesse? Meer uitleg vindt u hierbij in bijlage.

Erkenning BIV-uren in aanvraag.

 


Lees verder:

Lancering van het EPC gemeenschappelijke delen

NIEUWSFLASH:

Bron: © Lydian

Lancering van het EPC gemeenschappelijke delen voor appartementsgebouwen in Vlaanderen

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010 wijzigt een aantal bepalingen aangaande energie;
 • Een wijziging betreft de verplichting om voor een appartementsgebouw te beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen;
 • Vanaf 1 januari 2022 is de opmaak van een EPC gemeenschappelijke delen verplicht. Het EPC kan reeds facultatief aangevraagd worden vanaf 1 januari 2020;
 • Het EPC gemeenschappelijke delen zal verplicht zijn voor alle appartementsgebouwen met minstens twee gebouweenheden, ongeacht of het eigendomsrecht in het gebouw al dan niet verdeeld is;
 • Het dient aangevraagd te worden door de eigenaar van het gebouw, of door de vereniging van mede-eigenaars indien de wet op de mede-eigendom van toepassing is;
 • Bij overtreding van deze verplichting wordt een administratieve geldboete opgelegd van minimaal EUR 500,00 en maximaal EUR 5.000,00;
 • Voor nieuwbouw is de verplichting aangaande het EPC gemeenschappelijke delen van toepassing 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • De geldigheidsduur van een EPC gemeenschappelijke delen is 10 jaar vanaf de opmaak van het document;
 • Wij houden de stand van zaken met betrekking tot dit EPC in de gaten en houden u op de hoogte in an nieuwe ontwikkelingen.
 


Speech van de Voorzitter (Nieuwjaarsbanket)

Speech 2019 Nieuwjaarsevent

 

Welkom aan iedereen op ons Nieuwjaarsevent van CIB O-Vl en feXpro!

Naar jaarlijkse traditie wensen we elkaar geluk, voorspoed en gezondheid voor het komende jaar. Ik wil dat bij deze dan ook doen aan alle mensen bij wie ik dit nog niet persoonlijk heb kunnen doen.

Bij de start van het nieuwe jaar horen naast de wensen traditioneel nog twee zaken en dat is even terugblikken op het voorbije jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar!

2018 was het jaar waarin we naast vele geslaagde events, ledenvergaderingen, seminaries, bedrijfsbezoeken, een studiereis enz… ook een nooit geziene groei kenden, niet alleen van het aantal leden, maar ook in aantal partners van onze verenigingen.

Met een groei van +20% en dus meer dan 100 nieuwe leden bij onze twee verenigingen samen mogen we 2018 een Grand Cru jaar noemen!

Ik zou graag de pluim voor deze vooruitgang op mijn hoed steken, maar het is natuurlijk teamwork en vooral dankzij het werk van vele mensen voor mij dat er een solide basis is waar het huidige bestuur kan op voortbouwen!

Maar uiteindelijk kunnen wij als vereniging maar succesvol zijn en groeien als mensen besluiten om lid te willen worden. En dat doen ze alleen maar als wat we te bieden hebben hen bevalt, dus blijkbaar raken we de juiste snaar wat dat betreft?

Wat deze potentiële leden misschien nog meest van zal bevallen als ze kennis maken met onze verenigingen, is de ongelofelijke goeie spirit die er hier altijd is.

Die goeie spirit is trouwens nooit duidelijker geweest dan tijdens onze uiterst geslaagde studiereis naar Florida in december, waar iedereen ondanks een druk programma bij de verschillende Associaties van de Florida Realtors en jetlag toch altijd ’s morgensvroeg welgezind op het appel was.

Zo kom ik dan bij het nieuwe jaar. We plannen uiteraard verder te doen op hetzelfde elan!

2019 dus! Wat mij betreft zie ik als de grote thema’s voor dit jaar: verbinding en globalisering.

Verbinding en samenwerking nastreven met andere beroepsverenigingen en organisaties in de vastgoedsector staat hoog op onze agenda. Alleen samen worden we elk individueel beter, of anders gezegd: delen is vermenigvuldigen!

In deze wereld waar iedereen en alles 24u/dag met elkaar geconnecteerd is, reiken we met feXpro nog meer dan voorheen de hand naar iedereen die samen met ons wil werken om ons aan de snelle evoluties in de wereld aan te passen.

Eind vorig jaar hebben we in deze geest ook het IVV (het Instituut Voor Vastgoedplanning) opgericht, mee onder impuls van ons lid Geert Deneef.

Met hem zijn we in goed gezelschap want hij is vennoot bij onze partner Lydian en zij werden ter gelegenheid van de Trends Legal Awards 2018 uitgeroepen tot beste advocatenkantoor in België!

En ook onze partner Daikin viel trouwens in de prijzen en ontving van FIT (Flanders Investment & Trade) de Lifetime Achievement Award voor hun bijna 50-jarige activiteit in ons land!

Het IVV zal ons studie en kenniscentrum worden, congressen en seminaries organiseren over zowel de brede tendensen in ons wereldje, als specifieke topics bestuderen en dit hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van een lid of een investeerder.

Het IVV zal ook onze spreekbuis worden naar de media, politiek, administratie en het publiek en waar nodig onze standpunten verduidelijken of verdedigen.

Bedoeling is zoveel mogelijk actoren uit de vastgoedwereld in het IVV samen te brengen zodat wij op een onderbouwde manier met één stem kunnen spreken om zo beter gehoord te worden!

Een eerste seminarie van het IVV is gepland in april, een tweede eind augustus.

Globalisering dan. Onze reis naar Florida heeft ons duidelijk gemaakt dat wij hier in Vlaanderen dringend moeten werken aan het ontwikkelen van meer internationale activiteiten.

De wereld is een dorp geworden, mensen vliegen voor 49,00 euro duizenden km ver, en kopen ook ver van huis vastgoed. Wij willen niet dat onze leden deze potentiële markt missen en zullen ook hiertoe de nodige initiatieven nemen.

Zoals u ziet zal 2019 ook weer een goed gevuld jaar zijn!

Er rest me niets meer dan nog een woord van dank te richten aan iedereen die dit mogelijk maakt:

In de eerste plaats onze leden, dank voor uw goeie spirit en het vertrouwen dat u in ons stelt!

In de tweede plaats mijn bestuursleden voor hun inzet, en omdat ze niet te hard zuchten als ik weer een ideetje heb!

Maar ook mijn collega-voorzitter Rik, voor de fijne samenwerking!

Dank ook aan de leden uit eerdere besturen, en dan kijk ik natuurlijk in de eerste plaats naar onze ere-voorzitter Willy, die ook nu nog altijd heel actief meewerkt in het bestuur van onze vereniging.

Dank daarvoor Willy en bovendien proficiat want ik hoorde dat je recent werd geëerd met een benoeming tot Officier in de Kroonorde! Het is dus niet alleen bij ons dat je gewaardeerd wordt!

Ook onze wederzijdse echtgenotes moet ik danken voor hun  “support” tijdens ons voorzitterschap, merci Tania en Sabientje!

Onze medewerkers die onze secretariaten draaiend houden en Sandra om onze events mogelijk te maken, met een speciale dank aan Dominique die naar het einde van vorig jaar toe alle zeilen heeft bij moeten zetten tijdens de tijdelijke onderbezetting van ons kantoor.

Onze partners voor hun vertrouwen in onze organisatie!

Christian Bohyn om onze reis naar Florida mogelijk te maken en die zijn titel “NAR President’s Liaison to Belgium” meer dan waard is!

Flanders Investment & Trade voor hun medewerking aan onze studiereis naar Florida.

Tot slot Herman en zijn team, voor wie het nooit teveel is als een vergadering toch weer iets te lang duurt!

 

Zaffelare, 19 januari 2019Nieuwsbrief: BTW-aftek op commissielonen (uitspraak Hof van Beroep Gent)

hoofding_1.png

* BTW-aftrek op commissielonen en andere publicitaire kosten: Hof van Beroep Gent roept bouwpromotoren een halt toe

Bron: © Lydian

 

Het komt geregeld voor dat bouwpromotoren bouwen op andermans grond. De bouwpromotor verkoopt dan het opgerichte gebouw aan de uiteindelijke koper en deze laatste koopt het bijhorend grondaandeel aan bij de grondeigenaar.

Het hof van beroep te Gent heeft zich uitgesproken over de aftrek van btw in verband met deze praktijk.

Doordat het in dergelijk geval om nieuw opgerichte gebouwen gaat en de bouwpromotor een beroepsoprichter is, is er btw verschuldigd bij de verkoop van het gebouw.

De grond vormt in dit geval in fiscaal opzicht geen geheel met het gebouw, waardoor de grond op zijn beurt is vrijgesteld van btw en aan registratierechten onderworpen.

Voor de verkoop wordt doorgaans beroep gedaan op een vastgoedmakelaar, op wiens commissieloon 21% btw verschuldigd is.

Daar de makelaar enkel in opdracht werkt van de bouwpromotor, zal deze het volledige commissieloon aanrekenen aan de bouwpromotor.

De bouwpromotor is in dergelijk scenario geneigd om de btw verschuldigd op het commissieloon (en andere publicitaire kosten) volledig in aftrek te nemen, zonder een deel van deze kosten door te rekenen aan de grondeigenaar. Een deel van het commissieloon (en andere publicitaire kosten) betreft echter niet de werkzaamheden van de bouwpromotor zelf, maar die van de grondeigenaar. Aangezien op het deel van deze kosten dat betrekking heeft op de verkoop van de grond geen btw verschuldigd is, is een volledige btw-aftrek niet mogelijk.

Het hof van beroep te Gent gaat niet mee in de praktijk waarbij de bouwpromotor de btw over alle commissielonen en andere publicitaire kosten in aftrek neemt. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat de bouwpromotor slechts de btw in aftrek kan nemen die betrekking heeft op het commissieloon en andere publicitaire kosten die werden gemaakt voor de verkoop van het gebouw.

Dit arrest van het hof van beroep te Gent ligt in lijn met de praktijk van de administratie, waardoor deze laatste voortaan een precedent heeft op basis waarvan zij de aftrek van een bepaald deel van de btw kan verwerpen.Nieuwsbrief: Oproep GeCoRo Gent + brandstofcelverwarming Viessmann

hoofding_1.png

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zoekt deskundige leden

De Stad Gent doet een oproep naar deskundigen die zich kandidaat willen stellen voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt vanaf volgende legislatuur opnieuw samengesteld. De Stad Gent doet nu een oproep naar deskundigen die zich hiervoor kandidaat willen stellen, bij voorkeur inwoners van Gent. Zij hebben tijd om te reageren tot en met maandag 31 december 2018.

De Gecoro is enerzijds samengesteld uit een groep (deskundige) vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Ze zijn onder meer actief in één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en in één of meer verenigingen van werknemers. De gemeenteraad bepaalt welke verenigingen hiertoe aangeschreven worden en benoemt hun vertegenwoordigers in de Gecoro.

Naast deze vertegenwoordigers uit het verenigingsleven zoekt de Stad Gent ook andere deskundigen, die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Gent of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport en recreatie, onderwijs, …).

Politieke mandatarissen, werknemers van de Groep Gent, ambtenaren van hogere overheden die verantwoordelijk zijn voor projecten op het grondgebied van Gent, of tot wiens opdracht het behoort om vergunningsaanvragen of ruimtelijke plannen vanuit Gent te beoordelen en adviseren, kunnen niet benoemd worden om als deskundige in de Gecoro te zetelen.

Geïnteresseerden sturen uiterlijk op maandag 31 december 2018 hun motivatie samen met een kopie van hun diploma's naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Meer info

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – GECORO

gecoro@gent.be

 

* De brandstofcelverwarming Vitovalor PT2 van Viessmann

De brandstofcelverwarming Vitovalor PT2 van Viessmann is de perfecte energiecentrale voor gezinswoningen met een groot elektriciteitsverbruik (meer dan 3.500 kWh per jaar). Het is een toestel dat via warmtekrachtkoppeling warmte en elektriciteit opwekt door een elektrochemisch proces waarbij waterstof en zuurstof met elkaar reageren.

Reken op de expertise van Viessmann en Panasonic

Voor de Vitovalor PT2 bouwt Viessmann op de expertise van Panasonic. Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn twee belangrijke voorwaarden bij alle Viessmann-innovaties. Daarom wordt in de micro-WKK-module een brandstofcelmodule van Panasonic gebruikt. In de Vitovalor PT2 werd deze brandstofcel ingebouwd in een perfect afgestemd verwarmingssysteem met gascondensatieketel, warmwaterboiler, buffervat voor verwarmingswater en regeling. 

Voldoende warmte en stroom voor een gezinswoning

De Vitovalor PT2 voorziet voldoende warmte om de totale warmtebehoefte van een gezin te dekken. We spreken dan over een totaal dat kan oplopen tot 32 kW. Voor de apparaten in het huishouden gebruik je de elektriciteit die het toestel produceert. De elektrische energie van 16,5 kWh is ruim voldoende om thuis mee aan de slag te gaan. Gebruik je in een korte tijdspanne veel warm water? Of draait de verwarming tijdens de piekuren op volle toeren? Dan wordt de geïntegreerde gascondensatieketel automatisch ingeschakeld wanneer de warmte van de brandstofcelmodule niet volstaat. 

Hoe ziet een Vitovalor PT2 eruit?

Deze brandstofelverwarming bestaat uit twee eenheden: een brandstofcelmodule en een piekbelastingsmodule met geïntegreerde gascondensatieketel, een buffervat voor verwarmingswater en een warmwaterboiler. Daarnaast heb je ook de hydraulica, de sensoren en regeling. Dit toestel, dat op het eerste gezicht reusachtig lijkt, neemt amper 0,65 m² van je garage, zolder of berging in beslag.

Stijgende stroomprijzen? Nee, bedankt.

Zelf een deel van je energie opwekken, dat klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Maar vergis je niet: dankzij de Vitovalor heb je een compacte energiecentrale in huis. En dat heeft heel wat voordelen. Zo produceer je zelf een deel van je energie en ben je niet langer volledig afhankelijk van het openbare elektriciteitsnet. Dat betekent meteen ook dat je losstaat van de stijgende stroomprijzen. En daar zal je portemonnee je vast dankbaar voor zijn. Bovendien geniet je bij de aankoop van een Vitovalor PT2 van hoge subsidies via Europa.

 

Meer info : allesoverdebrandstofcel.be