Ledenvergadering 28 november 2017

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING - feXpro vzw

 

 

Zeer Geachte Collega,

 

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen op de algemene ledenvergadering van feXpro.  

WANNEER?        Dinsdag 28 november 2017

WAAR?              Kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te Lochristi

  

AGENDA themavergadering

10u00          Verwelkoming met koffie en handtekenen van het aanwezigheidsregister

10u30          Thema-vergadering 

 • Voorwoord - door Hendrik Leurs, voorzitter
 • Invloed van normeringen en nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Uitdagingen en verwachtingen voor de bouw – door Marc Dillen (Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw)
 • Uiteenzetting studiedag ‘Zorg met wonen’, met aandacht voor bestemming woonvreemde panden, en ‘Wonen met zorg’, met aandacht voor alternatieve financieringsvormen, inclusief bezoek aan Zorgdorpen – door Hendrik Leurs (voorzitter feXpro)
 • 5’ juridische actualiteit: Verschil in behandeling en stuitingsmogelijkheden tussen de gemeenrechtelijke verjaringstermijn en de verjaringstermijn van de 10-jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer – door Meester Hans Herbrant (Herbrant Partners Advocaten - lid feXpro)
 • 5’ notariële actualiteit: Bewijs van de koopovereenkomst van onroerend goed met toepassing van moderne communicatiemiddelen – door Notaris Johan Dedoncker (lid feXpro)

 

12u00          Receptie en 3-gangen-lunch

 

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK – STADSKLEDIJ VERPLICHT

INSCHRIJVEN KAN VIA DE UITNODIGING IN UW MAILBOX

Gelieve er rekening mee te houden dat indien u bent ingeschreven maar afwezig blijft of niet het aanwezigheidsregister tekent, de lunch gefactureerd zal worden.

Indien u niet bent ingeschreven maar toch naar de ledenvergadering komt en blijft voor de lunch wordt deze eveneens gefactureerd. Dit uit respect voor de keuken van het Kasteel van Saffelaere. Met dank voor uw begrip.

 

Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen.

 

Met collegiale groeten,

Hendrik Leurs

Voorzitter feXpro vzwNieuwsbrief: Wijziging Bodemdecreet en terugblik BIS-beurs

hoofding_1.png

  

 * Wijziging Bodemdecreet aangekondigd: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

 • De hoofddoelstelling van het wijzigingsdecreet is de sanering van alle historisch verontreinigde bodems tegen 2036. Momenteel worden alle gronden met historische bodemverontreiniging door OVAM in kaart gebracht;
 • De huidige onderzoeksmomenten (overdracht van een risicogrond, stopzetting of sluiting van een risico-inrichting of periodiek bij actieve risico-inrichtingen) worden aangevuld met een verplicht onderzoeksmoment voor nog niet onderzochte risicogronden;
 • Deze verplichte bodemonderzoeken zullen gefaseerd gebeuren voor verschillende categorieën van risico-inrichtingen;
 • De decreetgever voorziet in een mogelijkheid tot vrijstelling voor particulieren onder bepaalde voorwaarden;
 • Daarnaast wordt voorzien in de opheffing van veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken, in de optimalisering van sectorfondsenregeling en in de integratie van de regelgeving omtrent grondverzet.

* Terugblik BIS-beurs

Met meer dan 100 inschrijvingen voor de Infonamiddag "Investeren zonder zorgen" en meer dan 330 (toekomstige) vastgoedprofessionals op de workshops van de Dag van het Vastgoed, onder meer gegeven door Minister Joke Schauvliege, kijken we terug op een geslaagde BIS-beurs. Meer foto's en de powerpointpresentaties van de workshops vindt u op onze website www.fexpro.be

foto3.jpg DSCN1391.JPG DSCN1398.JPG IMG_2498.jpg

 

* Overzicht van onze partners

In een volgende nieuwsbrief zal u een overzicht ontvangen van al onze partners en hun producten of diensten. U kan deze informatie ook steeds terugvinden op onze website www.fexpro.be

 

 Nieuwsbrief: Nieuws van partner Daikin en XsolveIT/Xerox

hoofding_1.png

  

 * Uitnodiging Real Estate Professional Event van Daikin

Beste Real Estate professional,

 

Daikin nodigt u vriendelijk uit op een exclusief event voor de real estate professional. Tijdens dit event op 15 november '17 blikken we samen met een aantal trendsetters uit de sector vooruit op het komende decennia.

 

U bent tevens uitgenodigd voor een geleid bezoek van de Europese productie eenheid om het complete ontwikkelings- en productieproces van de Daikin warmtepompen te bekijken.

    

Laten we samen aan de toekomst bouwen!

 

Hierbij de link naar de uitnodiging. http://daikinbelgium.com/t/1C71-56X1E-796ZZ8KVD7/cr.aspx

Hierbij de link naar het inschrijvingsformulier. http://daikinbelgium.com/t/1C71-56X1E-6ZZ8KV-2TC40D-1/c.aspx

    

Programma : 15/11/17

 

13:00 – 13:15 : Ontvangst

13:15 – 14:30 : Factory visit*

14:30 – 18:00 : Seminarie : experten uit de sector delen hun visie.

18:00 – 19:30 : Receptie met networking

*Indien u niet aan het fabrieksbezoek wenst deel te nemen: 14:15 – 14:30 : ontvangst

 

* XsolveIT/Xerox: kortingen, overname lopende overeenkomsten, cloud-applicaties,...

Bekijk wat XsolveIT/Xerox als partner allemaal voor u kan betekenen in bijlage van deze nieuwsbrief.


Lees verder:

Nieuwsbrief: Fiscaal nieuws

hoofding_1.png

  

Optionele BTW-heffing op professionele huur. Een opportuniteit voor verhuurders

 • Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om vrijwillig 21% btw te heffen op de verhuur van een onroerend goed voor professioneel gebruik;
 • Deze regeling geldt enkel indien de huurder een ondernemer is of een beoefenaar van een vrij beroep die het gehuurde goed hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt;
 • Het gevolg voor verhuurders is dat ze de betaalde btw bij de aankoop of renovatie van het verhuurde goed voortaan kunnen recupereren;
 • Aangezien de verhuurder de betaalde btw op de bouw of renovatie van het verhuurde goed niet meer noodzakelijk moet doorrekenen in de huurprijs, zou deze regeling tot een verlaging van de huurprijzen kunnen leiden;
 • Ook de huurder kan de btw die hij ontvangt in het kader van zijn beroepsactiviteiten in aftrek brengen van de btw die hij op de huur betaalt.

Regelgeving inzake overdracht van appartementen op risicogrond versoepeld

 • Het nieuwe decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw voorziet sinds 17 juli 2017 in een soepelere overdracht van appartementen op risicogrond in het kader van een vereenvoudigde mede-eigendom;
 • Bij de overdracht van een risicogrond moet in beginsel voorafgaandelijk een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het verslag daarvan moet worden bezorgd aan de OVAM;
 • Echter, voor de overdracht van privatieve kavels binnen een appartementsgebouw bestaat er een afwijking op deze verplichting. Er moet immers geen oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als de privatieve kavel niet verbonden is met de risico-inrichting;
 • Deze afwijking wordt nu uitgebreid tot de vereenvoudigde mede-eigendommen. Dit zijn mede-eigendommen waarbij alle mede-eigenaars ermee ingestemd hebben om de toepassing van de Appartementswet uit te sluiten en waarbij er bijgevolg geen vereniging van mede-eigenaars bestaat.

 

 Bedrijfsbezoek Vandersanden Group 20/10

 

UITNODIGING BEDRIJFSBEZOEK VANDERSANDEN GROUP

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017, vanaf 8u30
GRATIS DEELNAME VOOR ALLE LEDEN

Programma

1.    8u30

 • Onthaal feXpro gebouw te Zwijnaarde (Industriepark 3a)
 • Busrit om 9u naar Vandersanden te Kleine-Spouwen (Bilzen) met tussenstop te Antwerpen (Crown Plaza) voor de Antwerpse leden

2.    11u00: Vandersanden  – Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

 • Aankomst bij Vandersanden te Bilzen
 • Presentatie over Vandersanden Group
  • Voorstelling bedrijf - Evolutie door de jaren heen
  • Toelichting verschillende productgroepen (types, gevelstenen, baksteenstrip, oplossingen in combinatie met isolatie, E-Board en EBrick)
  • Uitleg van het productieproces adhv bedrijfsfilm
  • Technische aspecten zoals maattolerantie en CE-normeringen

3.    12u00: Lunch

4.    13u00: Fabrieksbezoek

 • Baksteen in praktijk: Bezoek aan de fabriek in werking met de volgende fases: kleiopslag, kleivoorbereiding, vormen van de baksteen, drogen, bakken en verpakken

5.    14u30: Einde bezoek en busrit naar Zwijnaarde

Opmerking: BIV-erkenning: in aanvraag / gelieve ons te verwittigen indien u niet meerijdt met de bus

Inschrijven kan via info@fexpro.be of dominique@fexpro.be tot maandag 16 oktober.Nieuwsbrief: Voorontwerp Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Nieuwsbrief

 

VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREET GOEDGEKEURD

 

Algemeen kader

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het VHD). De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet. Het uitgangspunt van de vooropgestelde wijzigingen is de creatie van een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader voor woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats, evenals voor verhuring van huisvesting voor studenten.

Het toepassingsgebied is in hoofdzaak dus analoog aan dat van de Woninghuurwet, met dien verstande dat een specifiek huurregime voor studentenhuisvesting wordt gecreëerd.

Belangrijkste nieuwigheden

a)  Opzegging

Hoewel de negenjarige duur van de huurovereenkomst als principe behouden blijft, sleutelt het voorontwerp wel aan de opzegmogelijkheden.

De verhuurder zal vanaf het verstrijken van de eerste drie jaar te allen tijde kunnen opzeggen in geval van grote renovatiewerken. Anderzijds knaagt de Vlaamse decreetgever ook aan de opzegmogelijkheden van de verhuurder aangezien deze tijdens de eerste drie jaar enkel nog te allen tijde kan opzeggen wanneer hij het goed zelf wil betrekken, en niet wanneer het familieleden betreft.

De huurder die een huurovereenkomst van korte duur heeft gesloten, zal te allen tijde kunnen opzeggen, onafgezien van enige opzegclausule. Hij zal echter wel gehouden zijn tot het betalen van een beperkte vergoeding (in functie van de totale duur) en het respecteren van een beperkte opzegtermijn (3 maanden).

Daarnaast vereenvoudigt het voorontwerp de regeling in geval van overdracht van het pand. De rechten en plichten van de verhuurder gaan over op de verkrijger, of de huurovereenkomst nu vaste dagtekening had of niet, wat de bescherming van de huurder ten goede komt. De tegemoetkoming voor de verhuurder bestaat in de aanpassing van de procedure van uithuiszetting, waaronder de uitbreiding van de mogelijkheden tot uithuiszetting.

b)  Verzekeringen

In het voorontwerp is tevens een belangrijke wijziging opgenomen op het vlak van verzekeringen. Het contrast tussen het bestaande artikel 1733 B.W. en het nieuwe artikel 29 VHD is aanzienlijk. Waar de federale wetgever zich in artikel 1733 B.W. beperkte tot de aansprakelijkheid van de huurder voor brand, wordt dit principe door de Vlaamse decreetgever uitgebreid tot waterschade. Deze aanpassing vormt op zich geen grote meerwaarde, daar een brandverzekering nu zeer vaak ook waterschade dekt. De wettelijke verplichting die in dit verband aan de huurder wordt opgelegd om zich te verzekeren tegen brand en waterschade is daarentegen wel ingrijpender. Ook de verhuurder zou overigens verplicht worden om zich hiertegen te verzekeren. De verplichting tot het sluiten van een verzekering in hoofde van de huurder wordt in zekere zin wel "afgezwakt" door hem een keuzemogelijkheid toe te kennen. Hij kan er immers voor opteren om geen eigen brandverzekering af te sluiten indien de verhuurder een brandverzekering met afstand van verhaal is aangegaan. Gelet op het feit dat in het laatste geval de verhuurder de meerkost voor deze clausule kan doorrekenen aan de huurder, zal het verschil in kostprijs hoogstwaarschijnlijk het doorslaggevende element zijn.

c)  Minimale kwaliteitseisen

Inzake woningkwaliteit, zal de verhuurder aan de huurder een conformiteitsattest kunnen bezorgen, dat binnen de drie maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst moet zijn afgeleverd en geldt als (weerlegbaar) vermoeden van goede staat van het goed. Daar de huurovereenkomst nietig is wanneer een woning niet aan de gewestelijke kwaliteitsnormen voldoet, is dit toch wel aangewezen. Na grondige renovatiewerken door huurder of verhuurder zou dit conformiteitsattest moeten worden aangevraagd.

d)  Kosten en lasten

Wat de verdeling van kosten en lasten betreft, dat op heden zo goed als volledig aan de contractuele vrijheid is onderworpen, voorziet het VHD in een verdelingsprincipe tussen huurder en verhuurder, waarbij een dwingende (niet-limitatieve) lijst door de Vlaamse Regering kan worden opgesteld. De onroerende voorheffing blijft evenwel ten laste van de verhuurder.

***

Indien de vooropgestelde timing kan worden gerespecteerd, zullen alle schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 september 2018 – datum van inwerkingtreding – worden gesloten volledig onderworpen zijn aan de bepalingen van het VHD. Huurovereenkomsten (al dan niet verlengd) die werden gesloten voor deze datum zullen onder toepassing blijven vallen van het oude (federale) woninghuurrecht.

 

 

Auteurs:

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be

Bruno Stroobants • +32 11 26 00 53 • bruno.stroobants@lydian.be

Karlien Meert • +32 2 787 90 57 • karlien.meert@lydian.be

 

 

 

 Studienamiddag Alternatieve Woonvormen

UITNODIGING STUDIENAMIDDAG
"Alternatieve woonvormen"

 

feXpro nodigt u graag uit op een studienamiddag "Alternatieve woonvormen".

Praktisch:

 • donderdag 14 september
 • Hotel Serwir te Sint-Niklaas (Koningin Astridlaan 57)
 • Timing:
  • 13u30: koffie-onthaal & registratie
  • 14u00-17u00: seminarie (met koffiepauze)
 • Spreker: Hendrik Leurs (voorzitter feXpro, auteur bij Larcier, docent bij diverse Hogescholen & Syntra - opleiding Vastgoed)

Inhoudelijk:

Een zoektocht naar alternatieve woonvormen dringt zich steeds meer en meer op. Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, een doelgroep die nu vooral veel aandacht krijgt. Echter de vraag naar alternatieve woonvormen voor alleenstaanden en jonge gezinnen neemt meer en meer toe, met vooral de vraag naar betaalbare woonoplossingen.  

 1. Groepswonen - meergezinswonen
 2. Herbestemming woonvreemde panden
 3. Bijzondere alternatieve woonvormen en modulair bouwen
 4. Wonen met zorg
 5. Toekomstvisie
 6. Levenslang wonen: meer dan een kwaliteitslabel

 

Tarief:

€15 voor leden / €30 voor niet-leden

 

Inschrijven voor 10 september via info@fexpro.be

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hendrik LeursNieuwsbrief: nieuwe partner Vandersanden, nieuwe Daikin warmtepomp en infosessie, kalender

 

Nieuwsbrief

 

 • NIEUW PARTNERSHIP + BEDRIJFSBEZOEK: VANDERSANDEN GROUP

Over Vandersanden Group

Onze Vandersanden-familie bestaat uit 600 medewerkers in verschillende productielocaties en kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Met in totaal 8 productielocaties is Vandersanden Group het grootste baksteen producerende familiebedrijf in Europa en één van de belangrijkste internationale spelers in de bouwmarkt.

In totaal produceren wij ruim 500 miljoen bakstenen per jaar voor de Europese markt en zelfs ver daarbuiten. In België zijn wij marktleider in handvormgevelstenen en in Nederland in straatbakstenen.

Als gloednieuwe partner van feXpro ontvangen we u graag in onze hoofdvestiging in Kleine-Spouwen (Bilzen) op vrijdag 20 oktober. Meer info hierover volgt later.

 

 • VERVANGING VAN EEN BESTAANDE GASKETEL DOOR EEN DAIKIN MULTI HYBRIDE WATERPOMP + INFOSESSIE

De Daikin Multi Hybride is de combinatie van een Multisplit en een Daikin Altherma Hybride, m.a.w. van een hybride warmtepomp bestaande uit een warmtepomp en een gascondensatieketel en airco-binnenunits. Dankzij dit systeem kan de gebruiker met één enkele buitenunit genieten van drie technologieën: koeling, verwarming en productie van sanitair warm water. De multi hybride werkt via de bestaande radiatoren of vloerverwarming en neemt bovendien weinig plaats in omdat de combinatie van ketel en warmtepomp een geïntegreerd geheel vormen. Dit systeem is daarenboven bedienbaar met de Daikin Online Controller. Men bedient de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf de smartphone. Daarnaast kan men ook het energieverbruik in de gaten houden. Zo houdt de gebruiker alles mooi onder controle, waar hij zich ook bevindt.

Link naar You tube movie: https://www.youtube.com/watch?v=p0iQSg6l4OA&list=PLccQfkDSXwiWEmyVKKe9IqCkpusj_4jbd&index=9

Daikin Infosessie: nieuwe residentiële vervangingsoplossingen op 12/09 te Gent of 28/09 te Herentals

Daikin nodigt u van harte uit op een infosessie op 12 september in Gent of op 28 september in Herentals van 8.30 uur tot 13.30 uur. U ontdekt er de laatste trends in verwarmingstechnieken voor vervanging. Daikin stelt er oa. R32 Multi Lucht-Luchtwarmtepompen voor.

Schrijf u in via deze link :

Link: http://daikin.formstack.com/forms/huisvesting_september_2017

 

 • KALENDER 2017

Graag geven wij u ook nog ter info de aankomende activiteiten en evenementen mee. U kan de agenda steeds raadplegen op de website (www.fexpro.be)

- Dinsdag 05/09: Algemene Ledenvergadering te Zaffelare

- Donderdag 14/09: Studiedag Alternatieve Woonvormen te Hotel Serwir, St. Niklaas

- Donderdag 21/09: Ledenvergadering: Vastgoedlunch (met CIB Antwerpen) te Hof Ter Delft, Ekeren

- Zondag 08/10: BIS-ontbijt te Flanders Expo, Gent

- Vrijdag 13/10: BIS: Dag van het Vastgoed - Professionals te Flanders Expo, Gent

- Vrijdag 20/10: Bedrijfsbezoek Vandersanden Group te Bilzen

- Dinsdag 28/11: Algemene Ledenvergadering te AntwerpenInvesteringsprojecten te Servië

Gentlemen,

 

We hope this message finds you all well. We are sure that you are looking forward to you summer vacations and certainly hope that you have a good time with your families.

 

Regarding our discussions in Belgrade, we recall that you requested that we share any perspective business opportunities that we come upon in the southeast Europe region. Accordingly, there are 2-3 opportunities that are very interesting that we would like to share with you. These are medium size investments, and something that you may consider to be a convenient size to enter and test the market.

 

If this is of interest to you, we would be happy to organize a Skype call anytime in the week of 3rd July. If you would like some additional information in the meantime, we can most definitely send a short brief on each of the investment opportunities.

 

We look forward to hearing back from you.

 

Kind regards,

Vladimir Milovanovic and Milan Jankovic

mj_arh@yahoo.comBedankingen Servische hosts na studiereis Servië

Onderstaande bedankingen werden reeds ontvangen na de studiereis naar Servië:

 

Van Ambassadeur Leo D'aes:

 

"Mijnheer de Voorzitter,

 

Ik bevestig ontvangst van uw Lexicon, begeleid van uw vriendelijke brief, die ik ten zeerste waardeer.

 

Ik dank U van harte voor dit waardevolle geschenk dat tegelijk een mooie souvenir vormt van onze hartelijke ontmoeting. Ik kijk graag uit naar de opvolging ervan.

 

Met achtingsvolle groet,

 

Leo D’aes"

 

Van de Project Manager bij Turner International LLC:

 

"Dear sirs,

It was a pleasure to meet you in Belgrade.

thank you very much for your invitation, we will make sure to visit you in October. We will keep in touch in the meanwhile.

 

Kind regards,

Vladimir Milovanovic "