IVV NIEUWS: De zorgvolmacht

hoofding_1.png

https://www.ivv-belgie.be/nl/

 

            DE ZORGVOLMACHT:

            DOELTREFFEND INSTRUMENT VOOR VASTGOEDBEHEER, MITS….

 

Voor wie een dagje ouder wordt of door ziekte of een handicap getroffen wordt, is de zorgvolmacht een handig instrument om een (onroerend) vermogen te laten beheren. Een dergelijke zorgvolmacht dient om te anticiperen op een zogenaamde “wilsonbekwaamheid”.

Door de zorgvolmacht geeft men aan één of meerdere personen de bevoegdheid om bepaalde handelingen te stellen met betrekking tot het vermogen van de opdrachtgever.

Deze opdrachtgever is vanuit juridisch oogpunt een “lastgever”. In de zorgvolmacht bepaalt de lastgever wie de lasthebber is (meerdere lasthebbers zijn trouwens mogelijk) en welke de bevoegdheden en modaliteiten zijn waarmee de lasthebber zijn mandaat vervult. Het is van groot belang om precies aan te geven vanaf welk moment de zorgvolmacht in werking treedt.

Door een zorgvolmacht vermijdt de lastgever dat zijn familieleden, in afwezigheid van enige andere bijzondere regeling of mandaat, zich moeten wenden tot de vrederechter voor de aanstelling van een bewindvoerder.

De zorgvolmacht zal (in tegenstelling tot een gewone volmacht) bovendien stand houden wanneer de wilsonbekwaamheid intreedt en vermijdt op die manier dat het vermogen stuurloos wordt. Hierdoor kan de lasthebber het vermogen beheren zodra de opdrachtgever daar niet meer toe in staat is.

 

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ZORGVOLMACHT VOOR VASTGOED

Een zorgvolmacht kan ook erg doeltreffend zijn in het kader van vastgoed- en onroerend vermogensbeheer.

Zo kan de lasthebber de bevoegdheid krijgen om onroerende goederen te vervreemden (o.a. door een verkoop, een schenking, een inbreng in vennootschap, enz.) of om zakelijke rechten te vestigen of over te dragen op dit vastgoed (o.a. door een recht van opstal, een erfpachtrecht of een vruchtgebruik). Op die manier kan de vermogensplanning van de opdrachtgever voortgezet worden, ook wanneer deze laatste zelf niet meer kan optreden. Ook andere handelingen kunnen voorzien worden, en dit in de ruimste zin van het vastgoedbeheer (sluiten van huurcontracten, enz.).

Belangrijk! De bevoegdheid om te vervreemden moet uitdrukkelijk voorzien worden in de zorgvolmacht en dit op basis van artikel 1988 van het Burgerlijk Wetboek. Wordt die bevoegdheid niet voorzien, dan laat de zorgvolmacht enkel daden van beheer toe.

In dit verband signaleren wij graag een paar praktische aandachtspunten voor de lastgever bij het opstellen van de zorgvolmacht.

Moeten de onroerende goederen nauwkeurig omschreven worden?

De lastgever kan er voor kiezen om de bevoegdheden in de zorgvolmacht te beperken tot welbepaalde onroerende goederen (met aanduiding van de exacte ligging) of andersom, beslissen om een zeer ruime omschrijving te geven en te verwijzen naar “alle onroerende goederen toebehorende aan de lastgever”. Deze keuze wordt vaak beïnvloed door de familiesituatie, de leeftijd en de omvang van de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever.

Het kantoor Rechtszekerheid (voorheen “hypotheekkantoren”) aanvaardt beide omschrijvingen: namelijk een aanduiding van specifieke onroerende goederen of een algemene aanduiding van de vastgoedportefeuille. Indien de lastgever zijn hele onroerend vermogen wil toevertrouwen aan de lasthebber, moeten de betrokken onroerende goederen niet noodzakelijk in detail uitgeschreven worden. Dit laatste is enkel nodig indien men de bevoegdheid van de lasthebber wil beperken tot welbepaalde onroerende goederen.

Is het bepalen van een minimumprijs noodzakelijk?

De opdrachtgever kan perfect een minimumprijs bepalen voor de onroerende goederen die de lasthebber mag vervreemden. Indien geen minimumprijs bepaald wordt, beslist de lasthebber zelf. De lasthebber moet wel rekenschap geven van alle handelingen die hij stelt op basis van de zorgvolmacht. De lasthebber zal dus steeds moeten handelen in het belang van de lastgever en in alle redelijkheid een zo gunstig mogelijke prijs nastreven.

Voorzie Biddit als derde manier van verkoop

Zorgvolmachten voorzien doorgaans in de bevoegdheid voor de lasthebber om zowel uit de hand als openbaar te verkopen. Sinds kort bestaat er echter ook een derde manier om onroerende goederen op de markt aan te bieden: het online verkoopplatform Biddit. Via de website www.biddit.be, gelanceerd door de Federatie van het Notariaat, kunnen kopers op een eenvoudige, transparante en juridisch bindende manier bieden op onroerende goederen.

De bevoegdheid voor de lasthebber om onroerende goederen via dit nieuw kanaal op de markt te brengen, wordt best uitdrukkelijk voorzien in de zorgvolmacht. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om in de zorgvolmacht meteen een instelprijs en een minimumprijs te bepalen, zodat de lasthebber het lastenkohier met een gerust geweten kan ondertekenen. Overige modaliteiten, zoals de wijze van de te voeren publiciteit, kunnen in principe vrij ingevuld worden door de lasthebber.

Vermeld niet langer “hypotheekkantoor” in uw zorgvolmacht, maar wel “kantoor Rechtszekerheid”

Sinds 1 mei 2018 zijn de bevoegdheden van de hypotheekkantoren overgenomen door het kantoor Rechtszekerheid en dit als onderdeel van de FOD Financiën.

 Voetbalevent 17 mei 2019

Vastgoedmakelaars overklassen notarissen.

 

 

Op 17 mei 2019 gingen makelaars uit de vastgoedsector en notarissen naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de strijd met elkaar aan tijdens een vriendschappelijke voetbalmatch in de Versluys arena.

Jean-Marie Dedecker was dit jaar eregast en gaf de aftrap op het veld van KV Oostende.
Dit jaar trokken de vastgoedmakelaars aan het langste eind, ze speelden de notarissen met 8-2 naar huis. De vorige twee edities waren de notarissen telkens de beste, maar nu mogen de makelaars de wisselbeker een jaar lang een plaats geven!

 

Lees het volledige artikel:

http://magazine.knack.be/makr/epaper/104/2019/21/Nq8fAvr4N0hlY9s5D3zwNQo9iMjRV2g7y+k34HnQnvw=/3DI/html5/index.html

 

 Nieuwsbrief (IVV): Het nieuwe vennootschapsrecht + Herbelegging in vastgoed

hoofding_1.png

* IVV nieuws: Het nieuwe vennootschapsrecht

www.ivv-belgie.be

Het nieuwe vennootschapsrecht laat een betere organisatie toe bij de overdracht of bij de schenking van vastgoedvennootschappen.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt op 1 mei 2019 van kracht en voorziet in een aantal wijzigingen die van bijzonder belang zijn voor de overdracht van een vastgoedvennootschap aan familie of aan andere erfgerechtigden.

Momenteel plannen nog steeds veel bedrijfsleiders hun opvolging door het schenken van aandelen in hun bedrijf of in hun vastgoedvennootschap. In Vlaanderen is hierop in principe 3% (bij schenkingen in rechte lijn en tussen partners) of 7% (bij schenkingen aan anderen) aan schenkbelasting verschuldigd. Door de schenking en door de betaling van de schenkbelasting verdwijnen de aandelen onmiddellijk uit de nalatenschap van de bedrijfsleider. Dit is erg voordelig, aangezien de erfbelasting zelf al gauw oploopt tot 27% op een aandelenpakket dat 250.000 EUR of meer waard is (27% is het tarief in rechte lijn en tussen partners, voor andere erfgenamen gelden nog hogere tarieven). Indien het bedrijf in kwestie een “familiebedrijf” of een “familiale vennootschap” is, geldt er bovendien onder bepaalde voorwaarden een 0%-tarief voor de schenkbelasting en een 3%-tarief voor de erfbelasting.

Maar zelfs indien men deze aandelen fiscaal voordelig kan schenken, blijft het een feit dat “schenken” ook “afgeven” betekent, definitief, volledig en onherroepelijk. En dit staat vaak haaks op de wens van heel wat bedrijfsleiders om nog verder een vinger in de pap te blijven houden en nog bepaalde inkomsten te blijven genieten uit de vastgoedvennootschap, ook na de schenking van de aandelen ervan. Dit vastgoedbedrijf is immers vaak hun levenswerk en ze vertrouwen hun opvolgers wel, maar toch…

In het verleden zochten heel wat bedrijfsleiders hun toevlucht tot de zgn. “schenking met voorbehoud van vruchtgebruik”. Dit betekent dat de aandelen weliswaar geschonken worden aan de opvolgers binnen het bedrijf, maar waarbij de bedrijfsleider zich het vruchtgebruik op de aandelen voorbehoudt. De opvolgers ontvangen in een dergelijk geval slechts de “naakte eigendom” van de aandelen. Op die manier bevindt enkel het vruchtgebruik zich nog binnen de nalatenschap van de bedrijfsleider en wordt dit vruchtgebruik bovendien bij zijn overlijden automatisch “nagetrokken” door de aandelen die zich reeds in “naakte eigendom” bij zijn erfgenamen of opvolgers bevinden. Op deze natrekking zijn echter geen erfbelastingen meer verschuldigd.

Deze techniek laat de bedrijfsleider toe om zich -door het voorbehoud van het vruchtgebruik- in elk geval te verzekeren van de stemrechten en de “vruchten” (lees: dividenden) op de aandelen. Hierdoor kan hij of zij ook na de schenking mee blijven wegen op het beleid van de vastgoedvennootschap en behoudt hij of zij bepaalde inkomsten onder de vorm van dividenden. Wel kwam de juridische positie van de vruchtgebruiker vaak ter discussie voor de rechtbank, en dan vooral de vraag wie nu eigenlijk over de stemrechten op de aandelen beschikte: de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar. Deze kwestie werd tussen partijen ten andere ook niet steeds erg duidelijk geregeld, met alle latere discussies tot gevolg.

Het nieuwe WVV maakt een einde aan deze discussie en voorziet voor de BV (besloten vennootschap) en voor de NV (naamloze vennootschap) dat “de vruchtgebruiker van de effecten alle aan de verbonden effecten verbonden rechten uitoefent, tenzij de statuten van de vennootschap, een testament of een overeenkomst tussen de verschillende aandeelhouders, anders bepalen”.

Dit betekent in concreto dat een bedrijfsleider nu in alle gemoedsrust zijn successieplanning (= het schenken van de aandelen van de vastgoedvennootschap tegen fiscaal aantrekkelijke tarieven of zelfs met een vrijstelling) perfect kan combineren met een voortgezette controle op zijn bedrijf, door de uitoefening van zijn vruchtgebruik op deze aandelen. Dit vruchtgebruik eindigt weliswaar bij zijn dood, maar geeft hem tot op dat moment macht (= stemrechten) en inkomsten (= dividenden).

 

* IVV nieuws: Herbelegging in vastgoed: de fiscus zet de puntjes op de i

www.ivv-belgie.be

Al wie professioneel actief is, wordt in principe meteen belast op gerealiseerde meerwaarden op vastgoed. Op dit principe bestaan er een beperkt aantal uitzonderingen, waarvan de belangrijkste allicht het stelsel van de zogenaamde “gespreid belastbare meerwaarden” betreft (artikel 47 Wetboek van de Inkomstenbelastingen – ”WIB”). Dit stelsel geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen en is van toepassing op vrijwillige en op “gedwongen” gerealiseerde meerwaarden. Gedwongen meerwaarden worden gerealiseerd naar aanleiding van – bijvoorbeeld – een schadegeval, een onteigening of een gelijkaardige gebeurtenis.

Het stelsel van de gespreid belastbare meerwaarden houdt in dat een meerwaarde die wordt gerealiseerd op bepaalde immateriële of materiële activa (het gaat om activa die sinds méér dan vijf jaar voor hun vervreemding de aard van vaste activa hebben) niet in één keer maar wel gespreid belast wordt. Indien geldig en tijdig wordt herbelegd, wordt de meerwaarde dus niet in één keer belast (d.w.z. in het jaar van realisatie) maar wel op een gespreide wijze, namelijk in de mate dat er fiscaal wordt afgeschreven op de activa waarin herbelegd wordt.

Dit betekent dat de tijdelijk vrijgestelde meerwaarde geleidelijk over een aantal belastbare tijdperken belast wordt naar verhouding tot de afschrijvingen die worden aangenomen op de activa waarin herbelegd wordt.

De periode waarover de gespreide belasting plaatsvindt, valt dan in principe samen met de afschrijvingsperiode voor de activa waarin wordt herbelegd. Het eventuele saldo van de meerwaarde wordt ineens belast bij de vervreemding of bij de buitengebruikstelling van die activa of bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid.

Vereist is wel dat men tijdig en correct de gehele verkoopwaarde – en dus niet alleen de meerwaarde – herbelegt. Concreet betekent dit dat er een herinvestering moet plaatsvinden in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebruikt worden voor beroepsdoeleinden. Ook moet de herinvestering geschieden binnen een termijn van drie jaar of, wanneer de herinvestering geschiedt in (ondermeer) een gebouwd onroerend goed, binnen een termijn van vijf jaar.

De fiscale administratie heeft in maart 2019 dit stelsel van de gespreid belaste meerwaarden in haar administratieve commentaar opnieuw verduidelijkt. We lichten hierna de belangrijkste wijzigingen toe die voor de vastgoedpraktijk van bijzonder belang zijn:

Verkoopwaarde

De administratie verwijst in haar nieuwe commentaar niet meer specifiek naar de ontvangen “verkoopprijs” die moet worden herbelegd, maar wel naar de “verkoopwaarde” van het actiefbestanddeel. Onder verkoopwaarde wordt begrepen, hetzij de “verkoopprijs” (bij een verkoop), hetzij de waarde van het in ruil ontvangen goed (bij een ruil), hetzij de waarde van de ontvangen aandelen (bij een inbreng in een vennootschap). De administratie verduidelijkt ook nog dat indien een herbelegging niet volledig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, enkel het beroepsgedeelte als een geldige herbelegging wordt beschouwd.

Herbeleggingstermijn

De administratie gaat ook nader in op de wijze waarop de herbeleggingsstermijn van drie (of vijf) jaar wordt berekend. De herbeleggingstermijn van drie jaar voor vrijwillige meerwaarden vangt aan op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt.

De meerwaarde bij een verkoop wordt volgens de administratie verwezenlijkt op de dag waarop de verkoper een “zekere en vaststaande” schuldvordering op de koper heeft verkregen. Het begin van de herbeleggingstermijn wordt dus niet uitgesteld tot de dag van effectieve ontvangst van de verkoopprijs.

Voor vrijwillige meerwaarden geldt een herbeleggingstermijn van vijf jaar, die berekend wordt vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt of vanaf de eerste dag van het voorlaatste belastbare tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat. Deze termijn kan toegepast worden indien geherinvesteerd wordt in een gebouwd onroerend goed (of in een vaartuig of een vliegtuig). Belangrijk is dat de administratie hierbij bevestigt dat deze verlenging ook nog geldt wanneer tijdens de gewone termijn van drie jaar alsnog wordt geopteerd voor de herbeleggingstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat men in feite niet van in het begin verplicht is om te opteren voor de herbeleggingstermijn van vijf jaar. De administratie stelt immers duidelijk dat wanneer de belastingplichtige in het document 276 K bij zijn fiscale aangifte betreffende het belastbare tijdperk waarin de termijn van drie jaar verstrijkt de verbintenis aangaat om binnen de twee daaropvolgende belastbare tijdperken te beleggen in gebouwde onroerende goederen (of in een vaartuig of een vliegtuig), het regime van de gespreide belasting op meerwaarden nog geldig kan worden toegepast. Men heeft dus een zekere keuzevrijheid gedurende de termijn van drie jaar.

Aanduiding van de herbelegging

De voormelde flexibiliteit om de driejarige herbeleggingstermijn met twee jaar te verlengen, verandert echter niets aan de verplichting om telkens wanneer men een herbelegging verricht in het formulier 276 K duidelijk aan te wijzen in welke activa men herinvesteert. Eens die keuze gemaakt en die activa aangewezen zijn, is deze keuze onherroepelijk en kan ze niet meer gewijzigd worden.

En wat als niet tijdig wordt herbelegd?

Bij gebrek aan herbelegging van de verkoopprijs of de verkregen schadevergoeding op een tijdige en passende wijze wordt het gedeelte van de meerwaarde dat nog niet is belast volledig en meteen belastbaar in het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt. In een dergelijk geval zijn er bovendien nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf het aanslagjaar waarvoor het eerste uitstel van belastingheffing werd verleend.

Men heeft er dus alle belang bij om grondig na te denken over de herinvesteringsstrategie die men wil toepassen op meerwaarden die men realiseert of op schadevergoedingen die men ontvangt. De belastingplichtige moet als het ware een fiscale agenda van zijn investeringen bijhouden. En elk foutje in de agenda kan een hoge kostprijs met zich brengen…

 

 

 Easyfairs uitgeroepen door ”Best Managed Company”!

Easyfairs, deel van de groep Artexis Easyfairs, die o.a. Flanders Expo beheert alsook daar de jaarlijkse BIS-beurs organiseert, is door Deloitte uitgeroepen tot “Best Managed Company (BMC)!”

BIS-beurs is een beurs waar wij, feXpro al jarenlang actief aan meewerken.

 

Easyfairs door Deloitte uitgeroepen tot “Best Managed Company”.

 

Easyfairs is op vrijdag 3 mei door Deloitte uitgeroepen tot "Best Managed Company” en heeft nu het exclusieve recht om het BMC-keurmerk te gebruiken. Deze nieuwe erkenning volgt kort nadat we in 2018 werden uitgeroepen tot “Onderneming van het Jaar®” en in 2019 het certificaat Great Place to Work® ontvingen.

 

Het Best Managed Companies (BMC)-programma coacht en erkent particuliere ondernemingen die op het hoogste niveau presteren. Om voor het BMC-label in aanmerking te komen, moet het bedrijf een gedetailleerde aanvraag indienen, die vier domeinen beslaat: strategie, capaciteiten, inzet en financiële resultaten.

“Het is een grote eer om erkend te worden als Best Managed Company, maar dit is veel meer dan zomaar een badge: het draait ook om een permanent proces van leren en verbeteren. Tijdens de voorbereiding van de 13.000 woorden tellende aanvraag die we indienden, hebben we veel geleerd over ons bedrijf, zijn kracht en grote eigenheid, en de best practices waarmee Easyfairs zich onderscheidt. We hebben ook acties geïdentificeerd die we kunnen en moeten ondernemen om verder te evolueren”, vertelt Eric Everard, oprichter van Easyfairs en CEO van de Groep.

Meer dan gelijk welke andere beursorganisator heeft Easyfairs de afgelopen jaren een zeer concrete strategische visie uitgestippeld om de gemeenschappen waar het voor werkt te betrekken en hen in staat te stellen om "de toekomst te bezoeken".
 
“Elk evenement moet ten dienste staan van de gemeenschappen, hen een blik op hun toekomst bieden, directe contacten tussen de leden van dezelfde gemeenschap vergemakkelijken en hen een echt transformerende ervaring bieden”, verklaart Anne Lafère, Chief Operations Officer, Easyfairs. “Meer in het algemeen willen we toonaangevend zijn op het vlak van technologie en marketinginnovatie om de Return on Investment (ROI) en Return on Time (ROT) van onze bezoekers en exposanten te verbeteren.”
 
Veel van de strategische initiatieven die in de aanvraag worden beschreven, maken deel uit van het “Good2Great”-plan van Easyfairs. Good2Great, gelanceerd in december 2017, is een programma binnen de hele onderneming om de portefeuille van evenementen en locaties en de operationele efficiëntie van Easyfairs te optimaliseren. De volgende fase, “Beyond 2020”, heeft als doel een strategische langetermijnvisie te ontwikkelen voor het veroveren van nieuwe markten en gebieden.
 
Zowel Eric Everard als Chief Operations Officer Anne Lafère benadrukken dat de basis voor het succes van Easyfairs ligt bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Lafère licht toe: "Onze Easyfairs Academy, met als motto 'Boost your future', promoot en ondersteunt een cultuur van levenslang leren, waarbij alle medewerkers van Easyfairs, ongeacht hun geografische locatie en verantwoordelijkheden, met alle belangrijke competenties in aanraking komen door middel van responsief lesmateriaal en het gebruik van de nieuwste e-learningtechnologieën. De benoeming tot BMC zal ons merk verder versterken bij onze medewerkers. Easyfairs is een geweldige plek om te werken!”
 
Sinds de oprichting 20 jaar geleden kende Easyfairs een groei van 13% per jaar, dankzij de lancering van nieuwe eventmerken, de ontwikkeling en geocloning van bestaande merken en de overname van merken van andere organisatoren. “Ieder jaar herinvesteren we 80% van onze winst in toekomstige projecten en activiteiten”, vertelt Everard. Easyfairs heeft momenteel 750 medewerkers in dienst, organiseert 218 evenementen in 17 landen en beheert beurshallen in België, Nederland en Zweden.

“De bekroning tot Best Managed Company is een grote kroon op het werk van elke werknemer in het bedrijf. We ontwikkelden een unieke bedrijfscultuur, waarin iedereen actief wordt aangemoedigd om dingen ‘easier’ te maken: de beleving voor onze bezoekers, exposanten, partners en medewerkers vereenvoudigen en verbeteren, en alles gebruiksvriendelijk, vernieuwend en transformerend maken”, besluit Everard.

 

Artexis Easyfairs is in 2013 formeel samengevoegd tot één organisatie met een gemeenschappelijke bedrijfsidentiteit en missie: ‘Visit the future’. De gezamenlijke visie is ‘community’s dienen, toonaangevend zijn op het vlak van marketing en technologie, talent ontwikkelen en best practices binnen de Groep delen’.

De nieuwe Groep heet Artexis Easyfairs en omvat twee divisies die elk onder een andere merknaam handelen:

Easyfairs: organisator van evenementen, die community’s een blik gunt op hun toekomst, hen de tools en knowhow aanreikt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en een positieve ervaring biedt die hun leven kan veranderen.

Artexis: eigenaar en manager van evenementenlocaties, die gepersonaliseerde en vernieuwende diensten biedt om de evenementen van de onderneming tot een succes te maken en tegelijk de gemeentelijke, lokale en regionale economie te stimuleren en te ontwikkelen.Nieuwsbrief: Nieuwe verplichte BA-verzekering in de bouw op komst

hoofding_1.png

 

* Nieuwe verplichte BA-verzekering in de bouw op komst

auteur: Mr. Frank Burssens (Everest Advocaten)

 

Op 25 april 2019 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat een verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid invoert voor architecten, landmeters, veiligheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouw. Met deze verzekering wenst men de verplichte BA-verzekering, die thans reeds bestaat voor architecten, uit te breiden naar de andere dienstverleners in de bouw (studiebureau’s, veiligheidscoördinatoren, landmeters-experten, interieurarchitecten, enz.). Sommige van die beroepsgroepen hebben reeds een verzekeringsplicht (zoals de veiligheidscoördinatoren) maar anderen (zoals de interieurarchitecten) niet. Door de nieuwe wet wordt deze ongelijkheid ten aanzien van de architecten weggewerkt en krijgt de bouwheer een bijkomende bescherming.

Aannemers en promotoren worden niet geviseerd door deze wet: zij krijgen dus geen (bijkomende) verzekeringsplicht. De aannemers dienen zich reeds te verzekeren op grond van de Wet Peeters-Borsus (wet van 31 mei 2017) voor gebreken die de soliditeit van het gebouw raken. Voor de promotoren bestaat er geen verzekeringsplicht, maar wel een waarborgregeling bij verkoop op plan onder de Wet Breyne.

De wet dekt fouten bij allerhande dienstenprestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België, ongeacht of de werken een woonfunctie hebben (dus ook bvb. infrastructuurwerken, kantoorgebouwen, …) en ongeacht of er een verplichte tussenkomst was van een architect. Zo zal de vergissing in het ontwerp van het studiebureau betreffende de ventilatie waardoor de bouwheer de installatie volledig moet laten herdoen, gedekt zijn door de polis. De bouwheer zal de bijkomende kosten kunnen eisen van de verzekeringsonderneming.

De wet voorziet niet in de verzekering van bouwgebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de betrokken bouwactoren vallen, nu die reeds geregeld is door de wet van 31 mei 2017.

De verzekerde dient in het contract melding te maken van zijn verzekering, zodat de opdrachtgever van de werken steeds de nakoming van de verzekeringsplicht door de dienstverlener kan controleren.

Verwacht is dat de wet in werking zal treden op 1 juli 2019.FLASH NIEUWSBERICHT: Gratis tickets Architect@Work

FLASH NIEUWSBERICHT

 

Dankzij onze partner HANSGROHE kunnen 10 leden gratis tickets verkrijgen voor Architect@Work op 9 en 10 mei te Kortrijk (www.architectatwork.com). Op deze internationale beurs voor architecten, ontwikkelaars, makelaars, interieur designers, enzovoort die ook doorgaat in verschillende andere Europese landen zijn de nieuwste innovaties uit de sector te zien. De eerste 10 leden die reageren via niels.dejonghe@hansgrohe.be kunnen hier gratis aan deelnemen, snel zijn is de boodschap!Nieuwsbrief: Bestuurdersaansprakelijkheid van bouwpromotoren + vacature secretariaat

hoofding_1.png

* Bestuurdersaansprakelijkheid van bouwpromotoren 

Tekst: Van Dessel

Staan bouwpromotoren voldoende stil bij de risico's die ze lopen? Meestal kennen ze de gevaren gekoppeld aan de coördinatie, de uitvoering en de verkoop van projecten. De risicos gaan echter veel verder. Bent u naast bouwpromotor actief in een vzw als gedelegeerd of gewoon bestuurder dan kan u persoonlijk betrokken raken indien u verantwoordelijk wordt gesteld voor bestuursfouten. De gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn! Mogelijk wordt uw persoonlijk vermogen aangesproken in geval van een financiële tekortkoming in het bestuur.

Enkele voorbeelden

 • De bouwpromotor gaat in zee met een niet-geregistreerde aannemer, die failliet gaat na een zware fout. De promotor wordt zowel persoonlijk als via zijn vennootschap aangesproken.
 • Naar aanleiding van een beroepsfout in een bouwschade blijkt de beroepsaansprakelijkheids-verzekering te ontbreken .De rechtbank verwijt de promotor een bestuursfout nadat die veroordeeld werd tot een schadevergoeding. Zelfs wanneer de promotor een ba beroep heeft, kan hij nog veroordeeld worden omdat zijn dekking onvoldoende is om de schadelijder te vergoeden.
 • Een ongewenste bezoeker overlijdt tijdens het betreden van een leegstaand pand of een slecht afgesloten braakliggende bouwgrond. De rechter is van oordeel dat onvoldoende beveiliging aan de oorzaak ligt en veroordeelt de promotor op basis van een beroeps- en persoonlijke fout. De gevolgen van de persoonlijke fout dienen door de bestuurdersaansprakelijkheidspolis te worden gedragen.
 • Tijdens een fietstocht georganiseerd door en VZW raakt een fietser betrokken bij een ongeval met een verlamming tot gevolg. Naast de organisatie worden de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld vanwege het gebrek aan veiligheid.
 • Ten gevolge van een zwaar arbeidsongeval tijdens werken met een niet-gekeurd toestel worden de bestuurder en de projectleider gedagvaard door de arbeidsinspectie en de arbeidsongevallenverzekeraar in het kader van hun persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Het niet-afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidspolis is zelfs een bestuursfout (cfr artikel Financieel Economische Tijd)

Hoe maken wij het verschil?

 • Van Dessel voorziet de ruimste bestuurdersaansprakelijkheidsdekking van de markt volgens het ‘alle risico’s principe’ die de bestuursfouten van bestuurders, zaakvoerders, directieleden, leidinggevenden en gelijkgestelden dekt. De verdedigingskosten zijn eveneens inbegrepen in de voorgestelde limiet.
 • Echtgenotes en erfgenamen maken automatisch deel uit van de cover in het kader van een gedekte schade. Ook niet-uitvoerende bestuurders zijn verzekerd.
 • Kosten in het kader van een (strafrechtelijk) onderzoek en voorafgaand aan de schade-eis worden vergoed. Bovendien heeft u een vrije keuze van advocaat.
 • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie voorziet Van Dessel één polis waarin alle dochterfilialen alsook uw activiteiten als bestuurder buiten de groep verzekerd zijn.
 • U geniet van uitzonderlijke feXpro-tarieven.

Goede raad!

De beste bescherming start met een goed preventiebeleid: omring u met de juiste experten, kies voor een transparante structuur, doe beroep op bekwame en toegewijde medewerkers. Documenteer u eerst zelf en motiveer uw beslissingen voldoende.

Contacteer uw persoonlijk aanspreekpunt bij Van Dessel voor een offerte

 • Erwin Troch – accountmanager Van Dessel voor feXpro

Erwin.troch@vandessel.be – GSM : 0494 58 10 28

 • Philippe De Brabanter – auteur artikel – specialist bouwverzekeringen Van Dessel

Philippe.debrabanter@vandessel.be- GSM : 0475 36 22 65

 

* Vacature secretariaat wegens vertrek Dominique

Na 2,5 jaar bij feXpro verlaat Dominique de vereniging om een nieuwe uitdaging aan te gaan in haar carrière en haar passie voor vermogensplanning en burgerlijk recht uit te bouwen in de advocatuur. We zijn dan ook op zoek naar een opvolger om het secretariaat van feXpro en het gloednieuwe IVV (Instituut Voor Vastgoedplanning) administratief te coördineren.  Het veelzijdige en boeiende takenpakket omvat onder andere ledenadministratie, boekhouding en facturatie, ondersteuning en organisatie van seminaries, bedrijfsbezoeken en events, het versturen en redigeren van nieuwsbrieven en mailings, eerstelijnscontact voor partners en leden, marketing en promo, het up to date houden van de website, ...

Kent u iemand die geïnteresseerd zou zijn en onmiddellijk beschikbaar is? Contacteer ons voor meer informatie of bekijk de vacature in de bijlage.


Lees verder:

Voetbalevent 2.0